Предимства на предварителния договор за покупко-продажба

Когато сте взели решението за покупката на имот трябва да знаете всички стъпки, които следват. Сделките с недвижими имоти в България протичат основно в два етапа: подписването на предварителен договор за покупко-продажба и сключването на сделката с нотариален акт.

Като се има предвид високата цена на имотните сделки, практиката налага предварителното сключване на договор за покупко-продажба. Чрез него двете страни договарят предварително условията по сделката преди нейното реално осъществяване.

Трябва да знаете, че предварителният договор за покупко-продажба не дава право на собственост. Това става едва след като се изповяда сделката пред нотариус и ви се връчи нотариален акт. Основната цел на предварителният договор е да се обезпечи като цяло сделката и да се подготвят страните за сключване на окончателен договор за покупко-продажба – уговарят се какви да са сроковете по изпълнението и изплащането, каква да бъде крайната цена, условията, задълженията и правата на всеки един от страните и други важни подробности.

Необходимо ли е сключването на предварителен договор преди покупко-продажбата на недвижим имот?
В днешно време е доста рисковано за купувачите да прескочат стъпката с подписването на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Като цяло предварителният договор притежава изцяло практически характеристики и дава сигурност за двете страни.

Една от тях са гаранциите. Чрез предварителният договор продавачът се задължава да предостави на купувача удостоверение, че върху продаваният недвижим имот не са възложени запори, възбрани, ипотеки, права на ползване от трети лица и други. В случай, че продавачът не изпълни тази част от сделката, това може да бъде основателна причина за разваляне на сделката.

Обикновено след подписването на предварителен договор се слага край на предлагането на избраният имот. За да се случи това, купувачът често е длъжен да обезпечи продавача чрез предварително уговорен процент от общата цена по сделката.

Това е така наречената „отметнина“ или капаро. Ако купувачът не успее да изплати предварително уговорената цена в срок, продавачът може да задържи изплатеното капаро до момента. В случай, че продавачът не прехвърли по задължение имота посредством нотариален акт, пред купувача се появява правна възможност да има претенции за изплатеното капаро и да поиска продавача да му я изплати в двоен размер.

Предварителният договор дава и известни плюсове на купувача. Например, ако не разполага с уречената сума по сделката може да я разсрочи докато набави цената на куп. В практиката много купувачи използват точно предварителният договор за покупко-продажба и чрез него кандидатстват за ипотечни кредити. Така банките и кредитните институции се съгласяват, с условието да бъде вписана ипотеката на имота за тяхно обезпечение.

Затова, когато харесате даден имот подпишете своя предварителен договор, за да може да сте сигурни в сделката и да се възползвате от всички ползи на покупката.